Hopp til innholdet

Åpenhet i Bjugn Sparebank

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Egen virksomhet

Siden etableringen i 1891 har Bjugn Sparebank vært en integrert del av sitt lokalmiljø. Banken har tilpasset seg ulike samfunnsendringer og vært engasjert i den lokale utviklingen i 130 år. Bærekraft står sentralt på dagsorden.

Lokalbankenes rolle som drivkraft for vekst og utvikling for privatkunder, næringsliv og norske lokalsamfunn, vil fremover blir viktigere enn noen gang. Lokalbankenes rådgivningstilbud og nærhet til kundene gjør dem til nøkkelaktører i omstillingen av norske småbedrifter, og i å sikre ny aktivitet og arbeidsplasser når det som ikke er bærekraftig skal erstattes. Nærhet til kunden gir også lokalbankene et godt utgangspunkt for å tilby relevante produkter for den voksende kundegruppen som er opptatt av bærekraft.

Eika Gruppen og Eika Boligkreditt bidrar til bankenes økonomiske resultater og markedsposisjon, noe som er et viktig grunnlag for bankenes bidrag til et bærekraftig samfunn. I tillegg arbeides det med bærekraft i utvikling av produkter, bankens systemer og verktøy, og kompetansetilbudet til bankenes ansatte, og med å sikre god miljøledelse og bærekraftige valg i egne organisasjoner og overfor leverandører og samarbeidspartnere.

For Bjugn Sparebank handler bærekraft om å skape samfunnsverdier og drive lønnsomt uten negativ påvirkning på miljøet og menneskene rundt oss. Men det viktigste bidraget banken kan gi til økt bærekraft, er å bidra til økt bærekraft hos kundene. Gjennom rådgivning og utforming av produkter kan banken bidra til mer bærekraftig adferd, både hos privat- og bedriftskunder.

Bjugn Sparebank ble re-sertifisert som Miljøfyrtårn i 2022 etter de nye bransjekriteriene for bank og finans. I tillegg styres mye av virksomheten i henhold til Finans Norges veikart for en bærekraftig finansnæring.
 

Våre leverandører

Bjugn Sparebank utfører aktsomhetsvurderinger for å minimere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk for klima og miljø. Dette gjelder både internt i vår bank og hos våre leverandører.
I Bjugn Sparebank aksepterer vi ikke brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og anerkjente prinsipper og rammeverk på klima/miljø.

Det foretas årlig aktsomhetsvurdering av banken. Banken ble aktsomhetsvurdert i juni 2024. Risikoen for negativ påvirkning på omverden ble vurdert som lav på hvert av punktene, og samlet sett.

Bjugn Sparebank arbeider aktivt for å ha en ansvarlig verdikjede. Ved å inngå avtaler med andre virksomheter, åpner man også for økt bærekraftsrisiko.
Vi aktsomhetsvurderer nye avtaler for brudd på grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og/eller anerkjente prinsipper og rammeverk for klima/miljø. Vi gjennomgår eksisterende avtaler løpende.

Bjugn Sparebank ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling for miljø, mennesker og artsmangfold også gjennom hvilke varer og tjenester vi kjøper inn. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder. I 2023 har banken gjennomføre aktsomhetsvurderinger på samtlige leverandører som faller inn under vår innkjøpspolicy.

Spørsmål?

Bjugn Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. 

Spørsmål kan stilles ved å benytte epost-adressen: aapenhet@bjugn-sparebank.no